http://www.position.az/ https://www.zirve.edu.az/
2022-05-21 13:13:00
Alman dili üzrə sertifikasiyadan keçəcək müəllimlərin nəzərinə - Mövzular

 

ARTİ ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlər üçün sertifikasiya imtahanının qiymətləndirmə çərçivəsini hazırlayıb.

 

İntitutun təqdim etdiyi məlumat kitabçasında 20 fənn, metodika ve pedaqogika üzrə məzmun sahələri, sual sayı, bölmələr və mövzuları əhatə olunub.

 

AzEdu.az məlumat verir ki, kitabçada Alman dili üzrə qeyd olunan mövzular aşağıdakı kimidir:

 

1.Leksikologiya

 

 • Sinonimlər, antonimlər, frazeoloji birləşmələr, idiomlar, atalar sözləri

 

 1. Morfologiya Nitq hissələri

 

 • Artikl - müəyyən və qeyri-müəyyən artikllar; İsimlərin artiklsız işlənməsi. İsim (das Substantiv) - Mürəkkəb isimlər; İsimlərin hallanması: qüvvətli, zəif, xüsusi; İsimlərin cəmi
 • Sifət (das Adjektiv) - Sifətlərin hallanması (zəif, qüvvətli ,qarışıq); Sifətin dərəcələri, Sifətin idarəsi
 • Əvəzliklər (das Pronomen) - Şəxs əvəzlikləri (das Personalpronomen); Yiyəlik əvəzlikləri (das Possessivpronomen); İşarə əvəzlikləri (das Demonstrativpronomen); Sual əvəzlikləri (Interrogativpronomen); Nisbi əvəzliklər (das Relativpronomen); Qeyri-müəyyən əvəzlik (das İndefinitpronomen); Şəxssiz əvəzlik (das Unpersönliche Pronomen); Qayıdış əvəzlikləri (das Reflexivpronomen); İnkar əvəzlikləri; Sözönləri (die Präpositionen)
 • Saylar (das Zahlwort) - Miqdar sayları (Kardinalzahlen), Sıra sayları (die Ordnungszahen)
 • Feil (das Verb) - Təsirli və təsirsiz feillər; Feilin formaları; Zəif feillərin xüsusi qrupu (qarışıq feillər); Feillərin zaman formaları:
 1. İndiki zaman (Präsens);
 2. Keçmiş zaman(Prä teri tum, Perfekt), Plusquamperfekt;
 3. Gələcək zaman (Futur I); Köməkçi feillər; Məsdər (İnfinitiv), Məsdər qrupları; Feilin idarəsi;Feilin məlum və məchul növü; Feilin 3 şəkli (der Indikativ, der Imperativ, der Konjunktiv); Qayıdış feillər (das Reflexivverben); Feili sifətlər (Partizip I, Partizip II)
 • Zərf (das Adverb) - Əvəzlik zərfləri (Pronominaladverben); Zərflərin növləri (Yer zərfləri, Zaman zərfləri, Tərzi hərəkət zərfləri, Səbəb və məqsəd zərfləri)
 • Bağlayıcı (die Konjunktion) - Tabesiz bağlayıcılar; Tabeli bağlayıcılar; Mürəkkəb bağlayıcılar

 

 1. Sintaksis

 

 • Cümlə - Nəqli cümlə; Sual cümləsi; Əmr cümləsi; Nida cümləsi
 • Mürəkkəb cümlə - Tabesiz mürəkkəb cümlə; Tabeli mürəkkəb cümlə.
 • Tamamlıq budaq cümləsi (der Objektsatz); Təyin budaq cümləsi (der Attributsatz);
 • Zaman budaq cümləsi (der Temporalsatz); Yer budaq cümləsi (der Lokalsatz); Səbəb budaq cümləsi(der Kausalsatz); Məqsəd budaq cümləsi (der Finalsatz); Şərt budaq cümləsi (der Bedingungssatz); Nəticə budaq cümləsi (der Folgesatz); Güzəşt budaq cümləsi (der Einschränkungssatz ); Tərzi - hərəkət budaq cümlələri (Adverbialsätze der Art und Weise)

 

4.Ölkəşünaslıq

 

 • Deutschsprachige Länder
 • Das deutsche Schulsystem
 • Berühmte Persönlichkeiten
 • Medien in Deutschland
 • Sehenswürdigkeiten
 • Feste und Bräuche in Deutschland
 • Deutsche Städte
 • Deutsche Autos
 • Deutsche und österreiche Komponisten
 • Leben in Deutschland