http://azeduacademy.com/az/categories/41 http://www.position.az/ https://www.zirve.edu.az/
2022-05-16 09:36:00
Sertifikasiyada məzmun sahələri üzrə mövzular – İbtidai SİNİF

 

ARTİ ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlər üçün sertifikasiya imtahanının qiymətləndirmə çərçivəsini hazırlayıb.

 

İntitutun təqdim etdiyi məlumat kitabçasında 20 fənn, metodika ve pedaqogika üzrə məzmun sahələri, sual sayı, bölmələr və mövzuları əhatə olunub.

 

AzEdu.az məlumat verir ki, kitabçada İbtidai sinif üzrə məzmun sahələri üzrə sual sayı aşağıdakı kimidir:

 

 • Oxu - 3
 • Dil qaydaları - 17
 • Ədədlər və əməllər - 7
 • Cəbr və funksiyalar - 5
 • Həndəsə - 4
 • Ölçmə - 3
 • Statistika və ehtimal – 1

 

Azərbaycan dili

 

1.Fonetika

 

 • Saitlər
 • Samitlər
 • Heca
 • Vurğu
 • Ahəng qanunu
 • Orfoepiya və orfoqrafiya normaları
 • Sözün səstərkibinə görə təhlili

 

 1. Leksika

 

 • Sözün leksik və qrammatik mənası
 • Sözün həqiqi və məcazi mənası
 • Frazeoloji birləşmələr
 • Təkmənalı və çoxmənalı sözlər
 • Omonimlər
 • Sinonimlər
 • Antonimlər
 • Terminlər

 

 1. Sözün tərkibi və söz yaradıcılığı

 

 • Sözün tərkibi
 • Leksik və qrammatik şəkilçilər
 • Sözün quruluşca növləri
 • Eyniköklü sözlər
 • Sözün başlanğıc forması

 

 1. Morfologiya

 

 • İsim və onun morfoloji xüsusiyyətləri
 • Sifət və onun morfoloji xüsusiyyətləri
 • Say və onun morfoloji xüsusiyyətləri
 • Əvəzlik və onun morfoloji xüsusiyyətləri
 • Feil və onun morfoloji xüsusiyyətləri
 • Zərf və onun morfoloji xüsusiyyətləri
 • Əsas və köməkçi nitq hissələrinin fərqi
 • Qoşma
 • Bağlayıcı
 • Ədat
 • Nida
 • Əsas və köməkçi nitq hissələrinin orfoqrafiyası, durğu işarələrinin işlənmə qaydalar

 

 1. Sintaksis

 

 • Söz birləşmələri
  • Mürəkkəb adlar
 • Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
 • Cümlənın baş və ikinci dərəcəli üzvləri
 • Sadə və mürəkkəb cümlənin fərqi

 

 1. Mətn üzrə iş

 

 • Mətndə tanış olmayan sözlərin mənasının müəyyən edilməsi
 • Mətnin məzmunu və strukturu
 • Mətnin məzmununa uyğun ardıcıllığı və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələri
 • Mətnin mövzusu və ideyası

 

Riyaziyyat

 

1.Ədədlər və əməllər

 

 • Ədəd anlayışı, ədədin strukturu, ədədlər arasında münasibətlər
 • Mərtəbə, sinif anlayışı
 • Çoxrəqəmli ədədlərin yazılışı, rəqəmin mərtəbə qiymətinin müəyyən edilməsi, ədədin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərilməsi
 • Məxrəcləri eyni olan kəsrlərin müqayisəsi
 • Hesab əməlləri
 • Hesab əməllərinin xassələri
 • Qalıqlı bölmə
 • Təxminetmə və hesablamalar
 • Ədədin hissəsinin, hissəsinə görə ədədin tapılması
 • Ədəd məsələləri
 • Yaş məsələləri
 • Sürət məsələləri
 • Kəsr məsələləri
 • İş məsələləri

 

 1. Cəbr və funksiyalar

 

 • Əməllər sırasına görə riyazi ifadələrin hesablanması
 • Ədədi ifadələrin müqayisəsinin aparılması
 • Dəyişənin verilmiş qiymətində ifadənin qiymətinin tapılması
 • Tənlik

 

 1. Həndəsə

 

 • Həndəsi fiqurların təsnifatı
 • Bucaq
 • Çoxbucaqlının perimetri və sahəsi

 

 1. Ölçmə

 

 • Uzunluq
 • Kütlə
 • Tutum
 • Vaxt
 • Pul

 

 1. Statistika və ehtimal

 

 • Ədədi orta
 • Ən çox rast gəlinən nəticə, ən böyük fərq, orta statistik nəticənin müəyyən edilməsi
 • Hadisənin baş vermə ehtimalı