https://www.zirve.edu.az/
2021-02-20 11:59:00
Nazirdən etiraf: “Distant təd­ri­sə hə­lə də qo­şu­la bil­mə­yən­lər var”  

Təh­sil müəs­si­sə­lə­rin­də "Mic­ro­soft Teams” plat­for­ma­sın­­dan ödə­niş­siz is­ti­fa­də üçün im­kan­lar tə­min edi­lib, la­yi­hənin əha­tə dairə­si hər gün da­ha da ge­niş­lən­di­ri­lir. La­kin bu­nun­la ya­­na­şı, bə­zi ailə­lər­də zə­ru­ri tex­no­lo­gi­­ya­la­rın ol­ma­ma­sı sə­bə­bin­dən distant təd­ri­sə hə­lə də qo­şu­la bil­mə­yən­lər var.

 

AzEdu.az-ın məlumatına görə, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib.

 

Onun sözlərinə görə, qeyd olu­nan prob­lem­lə­rin qis­­mən ara­dan qal­dı­rılma­sı və dis­tant təh­sil im­kan­la­rın­dan da­ha çox in­sa­­nın fay­da­lan­ma­sı üçün Təh­sil Na­zirliyi davamlı olaraq, digər dövlət və özəl qurumları əməkdaşlığa dəvət edir və bərabər texnoloji imkanların yaradılması üçün mümkün dəstəyi göstərir.­­ konsepsiyaları özündə ehtiva etməlidir. 

 

E.Əmrullayev əlavə edib ki, ko­ro­na­vi­rus pan­de­mi­ya­sı sə­bə­­bin­dən təh­sil müəs­si­sə­lə­rin­də əya­ni for­ma­da təd­ris və tə­lim-tərbi­yə pro­­se­si­nin dis­tant təh­sil­lə əvəz olun­ma­sı həm müəl­lim­lər, həm də şa­gird­lər və va­li­deyn­lər üçün ye­ni bir şə­rait ya­rat­dı. Müəl­lim­lər ən müasir elekt­­ron sis­tem­lər­dən, plat­for­ma­lar­dan is­ti­fa­də edə­rək on­layn dərs­lər təş­kil et­mək məc­bu­riy­yə­tin­də qal­dı­lar:

 

"Pan­de­mi­ya təh­sil sis­te­mi­ni nə­zə­rə alın­ma­sı va­cib olan bir sı­ra ça­ğı­rış­­lar­la üz-üzə qoy­du. Təh­sil sis­te­min­­ də da­ha çe­vik və op­ti­mal məz­mun və təd­ris st­ra­te­gi­ya­la­rı­nın tət­bi­qi, in­no­va­si­ya­la­rın təş­viq edil­mə­si ilə bağ­lı tə­şəb­büs­lə­rin ge­niş­lən­di­ril­mə­­si bü­tün təh­sil pil­lə­lə­rin­də dis­tant təh­sil təc­rü­bə­si­nin da­ha ge­niş tət­biq edil­mə­si, tex­no­lo­ji təc­hi­zat və key­­ fiy­yət­li İn­ter­net bağ­lan­tı­sı­nın tə­min olun­ma­sı ki­mi həl­li va­cib olan mə­sə­­lə­lər mey­da­na çıx­dı".