Azedu.az
https://modern.az/ https://www.instagram.com/apak.az/
2021-01-25 14:08:00
Bu şəxslər direktor ola bilməzlər-QANUN 

 Direktor vәzifәsinә işә qәbul üzrә müsabiqәnin keçirilmәsi üçün  Tәhsil Nazirliyindә  müsabiqә vә apelyasiya komissiyaları yaradılır.

 

Azedu.az xəbər verir ki,  müsabiqәdә pedaqoji vә ya idarәetmә ixtisas sahәlәri üzrә ali tәhsili, 5 ildәn az olmayaraq  pedaqoji stajı olan vә hazırda məktəbdə pedaqoji fәaliyyәtlә mәşğul olan şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.

Tәhsilin tәşkili vә idarә olunması ixtisası üzrә elmi dәrәcә vә elmi adı olduqda pedaqoji staj  3 il tələb olunur.

 Mәhkumluğu ödәnilmәmiş vә ya götürülmәmiş, elәcә dә mәhkәmәnin qәrarına әsasәn, yaxud sağlamlığı ilә әlaqәdar pedaqoji fәaliyyәt göstәrmәsi qadağan olunan şәxslәr direktorların işә qәbulu üzrә müsabiqәdә iştirak edә bilmәzlәr

Qeyd edək ki, bu Qaydalar Nazirliyin birbaşa tabeliyindә olan lisey vә gimnaziyalara şamil edilmir.