https://www.zirve.edu.az/
12.04.2019 13:01
Müəllimlər üçün keçirilən vacib müsabiqənin müsahibə mövzuları - SİYAHI
Çap et

Müddətli əsaslarla çalışan müəllimlərlə müddətsiz əmək müqaviləsinin bağlanması məqsədilə keçirilən müsabiqə üzrə müsahibə mövzuları elan edilib.

AzEdu.az Azərbaycan bölməsi üzrə 2019-2020-ci tədris ili üçün müddətli müqavilə ilə işləyən müəllimlərin daimiləşməsi ilə bağlı müsabiqə mövzularını təqdim edir.

Azərbaycan dili və ədəbiyyat  fənni üzrə mövzular:

Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Ümumi şəxsli cümlə;

Zərflik. Zərfliyin məna növləri;

Feli birləşmələr. Feli sifət tərkibi;

H.Cavid “İblis” əsəri;

N.Gəncəvi poemalarında humanizm, demokratiya və gender probleminin qoyuluşu.

Alman dili fənni üzrə mövzular

“DieNationaleFestenvonAzerbaidschan”;

“DieberühmteBerliner Tor”;

“EinGesundesLebensstil”;

“DieModalverben”;

“DasAdjektiv”.

Biologiya fənni üzrə mövzular

Sürünənlər sinfi;

Bitki orqanlarının yeraltı və yerüstü şəkildəyişmələri;

 İnsanın sinir sistemi və onun reflektor funksiyası;

 Populyasiyanın quruluşu və müxtəlifliyi;

Hüceyrənin öyrənilməsi. Hüceyrə nəzəriyyəsi.

Coğrafiya fənni üzrə mövzular

Coğrafi təbəqə;

Yerin günəş və öz oxu ətrafında hərəkətinin coğrafi

nəticələri;

Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri;

Yer qabığında baş verən proseslər;

Yerin planetar inkişaf mərhələsi.

Fizika fənni üzrə mövzular

İstilik tarazlığı. Temperatur;

Elektrik yükü. Elektromaqnit sahəsi;

Mexaniki dalğalar. Mexaniki dalğanın növləri və onu xarakterizə edən fiziki kəmiyyətlər;

 İzotoplar;

 Nüvə reaksiyası.

Fiziki tərbiyə üzrə mövzular

Mütəhərrik oyunların növləri;

İnsan sağlamlığında bədən tərbiyəsi və idmanın rolu;

Hərəkətin reaksiya tezliyinin inkişaf etdirilməsi;

 Texniki fəaliyyət bacarıqlarına yiyələnmə;

 Yuxarı ətraf əzələlərinin qüvvəsinin inkişaf etdirilməsi;

Fransız dili fənni üzrə mövzular

“Lesarticlesindéfinis et définis”;.

“Gérondif”;

“Lamusique”;

“SurlaTourEïffel”;

“Monecrivainpréférée”;

İbtidai sinif üzrə mövzular

Sözün quruluşca növləri;

Say;

Felin qrammatik məna növləri;

Məsələ həlli. Tam hissə modeli. Cəm və fərqinə görəməchulların tapılması;

Çoxbucaqlıların perimetri və sahəsi. 

İnformatika fənni üzrə mövzular

Say sistemləri;

Alqoritm;

“Verilənlər bazası” anlayışı;

TCP/İP modeli;

Vebproqramlaşdırma nədir.

İngilis dili fənni üzrə mövzular

“FamousAzerbaijanidramatists”;

“EcologicalProblems of theearth”;

“EnjoyEnglishliterature-DanielDefo”;

“Pastperfecttense”;

“Adjective”;

Kimya fənni üzrə mövzular

Kimyəvi tarazlıq;

Oksigenin təbiətdə yayılması və alınması;

Turşular. Tərkibi, təsnifatı, adlandırılması və alınma üsulları;

Alkanların fiziki və kimyəvi xassələri;

Mürəkkəb efirlər. Adlandırılması və izomerliyi.

Musiqi fənni üzrə mövzular

Musiqidə millilik və ümumbəşərilik;

Libretto və balet;

Poyeziya və kantata;

Cahangir Cahangirov və xalq musiqisi;

Bəstəkar Fikrət Əmirov və simfonik muğamlar.

Riyaziyyat fənni üzrə  mövzular

Rasional tənliklərin tətbiqi ilə məsələ həlli;

Permutasiya. Kombinezon;

Bucağın tənböləninin qurulması;

Sinuslar teoremi və üçbucağın sahəsi;

Fırlanma fiqurları. Silindr, konus, kürə

Rus dili fənni mövzular

“Легендарнаяличность”;

“Моялюбимаястрана”;

“Родительныйпадеж”;

 “Формыглагола”

“Деньнезaвисимости”.

Təsviri incəsənət fənni üzrə mövzular

Təsviri sənətin növləri;

Orta əsr heykəltəraşlığı;

Miniatür rəngkarlığı;

Memarlıqda ornament;

Ömər Eldarov: gözəllik və harmoniya.

Texnologiya fənni üzrə mövzular

İnsan həyatında qidalı maddələr;

Oduncağın əsas fiziki və mexaniki xassəsi;

Dekorativ tətbiqi sənət. Ağac üzərində bədii oyma texnologiyası;

Mədəniyyət müəssisələrində ünsiyyət və davranış mədəniyyəti;

Yun, ipək, pambıq və kətan parçalardan hazırlanmış geyimlərə qulluq.

Tarix fənni üzrə mövzular

Oğuz-Səlcuq axınları;

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin siyasi vəziyyəti;

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili siyasəti;

Qədim Yunanıstanda Solon islahatının nəticələri;

İngiltərə burjua inqilabı.

Qeyd edək ki, Rus bölməsi üzrə də müddətli əsaslarla çalışan müəllimlərlə müddətsiz əmək müqaviləsinin bağlanması məqsədilə keçirilən müsabiqə üzrə müsahibə mövzuları elan edilib.

Günel Yaşarqızı
Müəllifin digər yazıları