https://www.zirve.edu.az/
24.03.2019 14:44
Elm və texnologiyaya dair nəşr edilən statistik materiallar – Avropanın yararlandığı mənbələr

AzEdu.az Avropada elm və texnologiyaya dair nəşr edilən statistik materialları təqdim edir:

 • Tədqiqatlar və işləmələr üzrə xərclər, işçilər (R&D expenditure and personnel);
 • Elm və texnologiya fəaliyyətində məşğul olanlar (HumanresourcesemployedinScience and TechnologyOccupations);
 • Yüksək texnologiya və regionlar üzrə işləyənlər (Whoaretheemployedinhigh-tech and inwhichregions do theywork);
 • Elm və texnologiya fəaliyyətində yüksək təhsilli kadrlar (Highlyeducatedpersonsinscience and technologyoccupations);
 • Tədqiqatlar və işləmələrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmə (Governmentbudgetappropriationsoroutlays on R&D-GBAORD);
 • Elm və texnologiyada məsləhətçi insan resursları (Seniorhumanresourcesinscience and technology);
 • İnformasiya kommunikasiya texnologiyasında patent tətbiqi (Patent applicationstothe EPO inthe ICT sector);
 • Yüksək texnoloji biliklər-xidmətin intensivliyi (High-techknowledge-intensiveservice);
 • Patent statistikası (Patent statistics);
 • Üçüncü səviyyə təhsilli işçilər (Employeeswiththirdleveleducationbut not workingin an S&T occupation);
 • Elm və texnologiyada çalışan qadınlar (Womenemployedinscience and technology);
 • Yüksək texnologiyalı məhsulların ticarəti (tradeinhigh-techproducts);
 • Doktorluq (Doctorateholders);
 • Tədqiqat, işləmələr üzrə fəaliyyət və xərclər (R&D activities and costs);
 • İcmanın innovasiya statistikası (Communityinnovationstatistics);
 • Elm və texnologiya üzrə insan ehtiyatlarının regionlar üzrə paylanması (Regional distribution of humanresourcesinscience and technology);
 • Elm və texnologiyada yüksək ixtisaslı işçilər (Highlyqualifiedworkersinscience and technology);
 • Regionlar üzrə yüksək texnologiyalı sektorların işçiləri (Regional employmentinhigh-techsector);
 • Avropada biotexnologiya – patentlər, tədqiqat və işləmələrə investisiyalar (BiotechnologyinEurope-Patents and R&D investments);
 • İnnovasiya müəssisələri və patentlərin, intellektual mülkiyyətin istifadəsi (İnnovativeenterprises and theuse of patents and otherintellectualproperty);
 • Elm və texnologiyada yüksək ixtisaslı insan ehtiyatlarının mobilliyi (How mobil arehighlyqualifiedhumanresourcesinscience and technology);
 • Müəssisələrdə tədqiqatlar və işləmələr (R&D inenterprises);
 • Yüksək texnologiyalı müəssisələr (High-techenterprises);
 • Venture kapitala investisiya (Vebturecapitalinvestments);
 • Yüksək təhsildə və hökumətdə tədqiqatlar və işləmələr (R&D inhighereducation and government);
 • Yüksək texnologiyalı sektorda işləyənlər və gəlirləri (Employment and earninginhigh-techsectors);
 • Avropa patent ofisinə yüksək texnologiya patentləri (High-technology patent applicationstotheEuropean Patent Office);
 • Milli patent statistikası (National patent statistics);
 • İnternet və digər kompüter şəbəkələri və onların müəssisə və biznesdə istifadəsi (The internet and othercomputernetworks and theirusebyEuropeanenterprise and ebusiness);
 • Patent prosedurası və statistikası (Patent procedures and statistics);
 • Gənc işçilərin elmi fəaliyyəti (Sciencegraduatesareyourger and betteremployed);
 • Patent, tədqiqat və işləmələr xərcləri (Patents and R&D expenditure);
 • Dövlət büdcəsindən maliyyələşmə və ödəmələr (Governmentbudgetappropriationoroutlays);
 • Tədqiqat, işləmələr və beynəlmiləlçilik (R&D and internationalisation);
 • Yüksək texnologiyalı sənaye və elmtutumlu xidmətlər (Hightechindustries and knowledgebasedservices);
 • Avropa elmi işçiləri arasında gender fərqinin ölçülməsi (Measuring gender differencesamongEurope’sknowledgeworkers);
 • Avropa birliyində turizm və internet (Tourism and the internet intheEuropean union);
 • Avropalıların kompüter və internetdən istifadə vərdişləri (HowskilledareEuropeansinusingcomputers and the Internet);
 • Yaşlı işçi qüvvəsi. Elm və texnologiyada insan resurslarının yaş bölgüsü (Ageingworkforce-howoldareEurope’shumanresourcesinscience and technology);
 • Fərdlər və müəssisələr tərəfindən internetdən istifadə (Use of the Internet amongIndividuals and enterprises);
 • Avropa patent ofisinə regional səviyyədə patent tətbiqi (Patent applicationstotheEuropean Patent office at regional level);
 • Elm və texnologiya işçi qüvvəsinin regional konsentrasiyası (Regional concentration of S&T labourforceinthe EU);
 • Avropanın yüksək ixtisaslı insan resurslarının xarakteristikaları (Whicharethecharacteristics of Europe’shighlyqualifiedhumanresources);
 • Tədqiqat və işləmələr heyəti (R&D personnel).

Qeyd: Mötərizədə ingiliscə qeyd olunan material adları ilə axtarış edərək sizi maraqlandıran statistika ilə tanış ola bilərsiz.